[dia•foria _ lessicario spatola, #10 _ eugenio gazzola: “poiesis” (dicembre 2021)