mommy mommy where’s my brain / jon moritsugu. 1986